Ξένες Γλώσσες Χίτογλου-Φυτώκα

Ξένες Γλώσσες Χίτογλου-Φυτώκα

Σχετικά

Οι εκπαιδευτικοί μας θέτουν ξεκάθαρους στόχους για κάθε μάθημά τους και βασιζόμενοι σε αυτούς οργανώνουν πιο αποτελεσματικά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι στόχοι για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσσας μπορεί να είναι γλωσσικοί, συναισθηματικοί, γνωστικοί, στάσεις/αξίες, διαπολιτισμικοί.

Σπουδές-Ειδικότητες

Παιδικά Τμήματα

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά