Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Λογιστών Θεσσαλονίκη

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Λογιστών Θεσσαλονίκη

Σχετικά

Το 1997 ιδρύθηκε το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΙΕΣΟΕΛ) συνεχίζοντας την παράδοση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ), που από το 1955 παρείχε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα μέλη του. 

Η ίδρυση του ΙΕΣΟΕΛ έγινε από το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΣΟΕΛ) και το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΣΟΛ), με σκοπό την μεταπτυχιακή επαγγελματική εκπαίδευση στα νεοεισερχόμενα στο ελεγκτικό επάγγελμα μέλη, αλλά και σε όσα στελέχη των επιχειρήσεων επιθυμούν να λάβουν μια τέτοια εκπαίδευση. 

Το ΙΕΣΟΕΛ έχει, επίσης, ως σκοπό την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και συνεχούς εκπαίδευσης των απασχολουμένων στο ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Τμήμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Τμήμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Τμήμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Τμήμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Τμήμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Τμήμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Τμήμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών