Φροντιστήρια Ώθηση Μαρούσι

Φροντιστήρια Ώθηση Μαρούσι

Σχετικά

Η διαδικασία εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. προϋποθέτει συστηματική προσπάθεια και αφοσίωση. Στην Ώθηση αποτελεί βασική αρχή πως η δημιουργική μαθησιακή πορεία και, συνεπώς, η επιτυχία του υποψηφίου προϋποθέτει τη συνεργασία και τη συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας τόσο μεταξύ διδασκόντων και υποψηφίων όσο και μεταξύ διδασκόντων και κηδεμόνων. 

 

Η Ώθηση στηρίζει και καθοδηγεί αυτήν την προσπάθεια, παρέχοντας: 

  • Στους υποψήφιους Οργανωμένη και συστηματική καθοδήγηση για μελέτη. 

  • Υποστήριξη και αποτελεσματική κάλυψη σε τυχόν «κενά» ή απορίες που μπορεί να τους προκύψουν. 

  • Συνεχείς γραπτές δοκιμασίες, ώστε αυτοί να είναι εξοικειωμένοι με τις Εθνικές Εξετάσεις. 

  • Προσωπική διαχείριση του καθενός χωριστά και δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης των εξετάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του. 

 

  • Στους γονείς Διαρκή επικοινωνία για την ψυχολογική στήριξη του υποψηφίου. 

  • Αντικειμενική ενημέρωση για την πορεία του. 

  • Συνεχή συνεργασία για την επίτευξη του στόχου που το παιδί τους έχει θέσει.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

B΄ Λυκείου