Προετοιμασία για Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) Θεσσαλονίκη

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Γ. Καρφή

Βασ. Γεωργίου 18
Φροντιστήριο Φοιτητικό
Φροντιστήρια Ανώτατης Εκπαίδευσης Μπόμπα

Αριστοτέλους 3
Φροντιστήριο Φοιτητικό